ଗଦା ପାଇଁ କମ୍ପନ ହାତୁଡ଼ି |

  • Vibrating Hammer For Pile

    ଗଦା ପାଇଁ କମ୍ପନ ହାତୁଡ଼ି |

    ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବୋନି କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ |ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ବନି ବାଣିଜ୍ୟର ବ Foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |