CED2200-7

  • Electric Hydraulic Excavator CED2200-7

    ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଖନନକାରୀ CED2200-7 |

    ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂରଚନା ସହିତ H- ପ୍ରକାରର ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ସରଳ ସଂରଚନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଟର୍ସିଅନ୍-ପ୍ରତିରୋଧ, ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବ featured ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ | ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ H- ପ୍ରକାରର ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ସଡକ, ରେଳବାଇ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ |